Logistyczny

A- A A+

Według raportu Banku Światowego, Polska jest liderem branży logistycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przed spowolnieniem gospodarczym w 2008 roku Polska notowała wzrosty rzędu 12-14% rocznie.

Sektor logistyczny od 2010 roku notuje ponowny wzrost, w wielu przypadkach przekraczając wskaźniki sprzed spowolnienia ogólnogospodarczego. Dotyczy to zwłaszcza branży magazynowej – na koniec III kwartału 2010 roku zasoby nowoczesnych magazynów w Polsce przekroczyły 6,2 mln m².

Polska Wschodnia, dzięki swemu przygranicznemu położeniu, ma szanse stać się główną platformą przeładunkową Europy Środkowo-Wschodniej.

Rozwój sektora logistycznego uzależniony jest przede wszystkim od infrastruktury drogowej, która w Makroregionie rozwija się dynamicznie. Większość dróg odpowiada potrzebom związanym z prowadzeniem działalności inwestycyjnej i gospodarczej, zarówno pod względem przepustowości, jak też wytrzymałości nawierzchni oraz nośności mostów i wiaduktów względem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów wykorzystywanych przez przewoźników. Zgodnie z danymi Generalnej Inspekcji Dróg krajowych i autostrad, w Polsce Wschodniej drogi krajowe utrzymane są w dobrym stanie technicznym, większość z nich wymaga jednak modernizacji. Według planów, rozpoczęta w 2011 roku dekada będzie okresem bezprecedensowego rozwoju, który sprawi, że do 2020 roku poziom infrastruktury drogowej w Makroregionie nie będzie znacząco odbiegał od średniego stanu dla całej UE.

Stan techniczny sieci oraz infrastruktury kolejowej także nie odbiega znacząco od średniej krajowej. W regionie dominuje niezelektryfikowana sieć normalnotorowa. Wyjątkiem jest województwo świętokrzyskie, w którym udział infrastruktury zelektryfikowanej w liczbie bezwzględnej wynosi ponad 75%. Mimo, że gęstość sieci kolejowej na obszarze Makroregionu jest wyraźnie niższa niż w zachodniej i północnej części kraju, można ją uznać za zupełnie wystarczającą z punktu widzenia potrzeb prowadzenia biznesu. Sieć ta łączy praktycznie wszystkie najważniejsze ośrodki miejskie i przemysłowe Makroregionu. Na części odcinków funkcjonuje wyłącznie ruch towarowy. Praktycznie każdy z ośrodków dysponuje wyspecjalizowanymi stacjami towarowymi, umożliwiającymi sprawny załadunek i rozładunek towarów wszelkiego typu, w tym także paliw ciekłych i gazowych oraz kontenerów. Największe miasta Makroregionu dysponują z reguły więcej niż jedną stacją towarową. Szczególne znaczenie dla rozwoju sektora ma przebiegająca przez 3 województwa Makroregionu linia kolejowa nr 65, czyli Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), łącząca przejście graniczne w Hrubieszowie ze stacją kolejową Sławków (30 km od Katowic). Poprzez ukraiński system kolejowy LHS posiada bezpośrednie połączenie z kolejami Transsyberyjskimi. Umożliwia to stworzenie paneuropejskiego korytarza transportu lądowego Europa – Azja. Główne szlaki kolejowe (Rail Baltica, II i III Korytarz Paneuropejski) są stopniowo modernizowane i docelowo pociągi pasażerskie będą się po nich poruszać z prędkością 160 km/h zaś towarowe z prędkością 120km/h. Ponadto na stacjach przygranicznych znajduje się kilkanaście nowoczesnych terminali, umożliwiających sprawne przeładowywanie towarów miedzy pociągami o szerokim rozstawie kół i wagonami standardowymi.

Makroregion Polska Wschodnia to granica strefy Schengen oraz Europejskiego Obszaru gospodarczego (EEa). Nieodzownym elementem, wspierającym prowadzenie zagranicznej wymiany handlowej są wyspecjalizowane agencje celne, których w Makroregionie jest kilkadziesiąt. Agencje te oferują dokonywanie odpraw celnych w eksporcie, imporcie i tranzycie, wypełnianie karnetów TIR i CMR, organizowanie dokumentów dodatkowych, takich jak: świadectwa pochodzenia, świadectwa EUR.1, doradztwo, wnioski i odwołania w sprawach celnych, stałą współpracę z magazynami i składami celnymi oraz pomoc w organizowaniu przewozów. Ich funkcjonowanie wspierane jest przez stosunkowo gęstą sieć publicznych i prywatnych składów celnych.

W Polsce Wschodniej największe znaczenie mają powierzchnie magazynowe. Czołowe firmy Makroregionu realizują duże inwestycje związane z ich rozbudową. Ze względu na korzystne usytuowanie, najwięcej magazynów powstanie w okolicach Rzeszowa i Lublina. W Makroregionie funkcjonują także usługi wynajmowania powierzchni magazynowej różnego typu, wielkości i przeznaczenia. Magazyny wyposażone są w specjalistyczny sprzęt załadunkowy i transportowy, taki jak np. suwnice torowe o nośności kilku ton. Często położone są blisko szlaków komunikacyjnych i dzielnic przemysłowych. Czynsz za wynajem 1 m² magazynu w Makroregionie waha się w granicach 10-18 zł/m² brutto.

Przedsiębiorstwa mogą też skorzystać z usług wyspecjalizowanych operatorów, oferujących outsourcing kompleksowych usług logistycznych, zarządzania łańcuchem dostaw itp. Polski rynek branży TSL jest pod tym względem bardzo rozwinięty; funkcjonuje na nim kilkudziesięciu dużych i średnich operatorów (w większości o kapitale zagranicznym) wyspecjalizowanych w transporcie, spedycji oraz usługach magazynowych. Firmy te, dzięki posiadaniu niezbędnego zaplecza i doświadczenia, potrafią zapewnić odpowiedni poziom usług.

Makroregion Polska Wschodnia jest, i wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez długie lata będzie, doskonałym miejscem dla rozwoju sektora logistycznego. Sprzyjać temu będzie systematyczna modernizacja drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych oraz inwestycje przemysłowe. Zgodnie z mapą publicznej pomocy regionalnej, inwestorzy w Polsce Wschodniej mogą liczyć na najwyższy możliwy do uzyskania w Unii Europejskiej poziom wsparcia. Mogą oni otrzymać wsparcie z różnych źródeł równe 50% kosztów kwalifikowanych nowego projektu (w przypadku małych i średnich firm wsparcie może być powiększone odpowiednio do 70% i 60%).

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.