Energia odnawialna

A- A A+

Dynamiczna gospodarka i rosnąca świadomość 38-milionowego społeczeństwa sprawiają, że rośnie popyt na czyste technologie i czystą energię. Zgodnie ze zobowiązaniami wobec Unii Europejskiej do roku 2020 udział energii ze źródeł odnawialnych ma zostać podwojony. Warunki klimatyczne i rolnicze oraz system zachęt inwestycyjnych gwarantują dynamiczny rozwój sektora.

Krajowy rynek energii odnawialnej jest na tyle chłonny, iż Polska nie jest eksporterem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Jedynymi wyjątkami są tutaj bioetanol i biodiesel. Warunki naturalne i udział rolnictwa w gospodarce stawiają Polskę Wschodnią w korzystnym położeniu w stosunku do reszty kraju — są szansą rozwoju odnawialnych źródeł energii w Makroregionie.

Rodzaje energii odnawialnej i jej zasoby w Makroregionie

Energetyka wodna
Zasoby energii wody zależą od dwóch czynników: spadku koryta rzeki oraz przepływów wody. Polska jest krajem nizinnym, o stosunkowo małych opadach i dużej przepuszczalności gruntów, co znacznie ogranicza zasoby tego źródła. W skali kraju potencjał ekonomiczny energetyki wodnej wykorzystujemy jedynie w 41%. W Makroregionie dogodne warunki do budowy małych elektrowni wodnych istnieją na Roztoczu.

Energia geotermalna
Energia geotermalna pozyskiwana jest z wnętrza Ziemi. Wody geotermalne znajdują się pod powierzchnią prawie 80% terytorium Polski i mają stosunkowo niską temperaturę. Niestety, ich zasoby koncentrują się głównie na obszarze Podkarpacia, pasie od Szczecina do Łodzi oraz regionie grudziądzko-warszawskim i wykorzystane są w 12%.

Energetyka słoneczna
Obszar Polski jest bardzo nierównomiernie nasłoneczniony. W cyklu rocznym 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na półrocze wiosenno-letnie. W skali kraju regionem uprzywilejowanym pod tym względem jest południowa Lubelszczyzna. W skali przemysłowej energia słoneczna jest praktycznie niewykorzystywana. Kolektory słoneczne istnieją jedynie przy małych oddalonych od sieci obiektach wolnostojących. Zatem inwestycje w rozwój energetyki słonecznej w Makroregionie mogą okazać się korzystne.

Energia wiatrowa
Oprócz Wybrzeża, leżącego w większości poza Makroregionem, najlepsze warunki wykorzystania tego rodzaju energii są w północno-wschodniej części oraz na niezalesionych wzgórzach południowej części Makroregionu. Obserwuje się dynamiczny wzrost liczby i mocy elektrowni wiatrowych – w Polsce działa już 453 elektrowni tego rodzaju, z czego 52 na terenie Polski Wschodniej.

Energetyka biomasowa
Biomasa to najważniejsze źródło energii odnawialnej w Polsce, które może konkurować z paliwami kopalnymi. Energia pochodzi z wykorzystania nadwyżek rolniczych, odpadów drzewnych, upraw roślin energetycznych oraz odpadów z gospodarki leśnej i produkcji rolnej, w tym biogazu. Biomasa jest źródłem wykorzystywanym głównie do produkcji energii cieplnej w obiektach małej i średniej mocy w generacji rozproszonej. Ogółem w Polsce działa 149 elektrowni biogazowych i 19 elektrowni biomasowych.

Potencjał energetyki odnawialnej Polski Wschodniej
Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej w odnawialne źródła energii każde z pięciu województw Polski Wschodniej ma inny potencjał wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Na pierwszym miejscu plasuje się województwo podlaskie, zaś najgorzej wypadają województwa świętokrzyskie i podkarpackie. Choć właśnie w podkarpackiem źródła energii odnawialnej są szczególnie liczne i najlepiej wykorzystane. Generalnie jednak udział wszystkich pięciu województw w produkcji energii odnawialnej w Polsce jest niski. Wyróżniają się jedynie województwo podkarpackie, które ma wysoki udział w produkcji energii wodnej oraz województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, które produkują ponad 6% energii wiatrowej. Infrastruktura produkcyjna w Polsce Wschodniej to 254 elektrownie, które produkują niecałe 20% całej energii odnawialnej w kraju.

Największe firmy i inwestorzy zagraniczni
Duża część firm działających w sektorze energii odnawialnej to firmy zagraniczne koncentrujące swoje inwestycje na energii wiatrowej, rzadziej na przetwarzaniu biomasy. Rynek polski jest atrakcyjny ponieważ cena za świadectwo wytworzenia 1 MWh energii odnawialnej jest jedną z wyższych w Europie. Rozwój farm wiatrowych dynamizuje cały sektor okołobranżowy.

Organizacje klastrowe
W regionie Polski Wschodniej funkcjonuje 59 klastrów zajmujących się problematyką badawczą i produkcyjną odnawialnych źródeł energii. W tym 21 w samym województwie lubelskim.

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny
Klaster został utworzony z inicjatywy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Wspiera wszelkie działania związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie projektów innowacyjnych.

Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii
Utworzony na podstawie porozumienie wielu różnych instytucji publicznych, naukowych, prywatnych i stowarzyszeń branżowych z województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Głównym celem działalności tego klastra jest wzrost pozyskania czystej energii w regionie ochrony środowiska przyrodniczego, a także koncentracja badań naukowych w tym obszarze oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Biomasa Świętokrzyska
Klaster producentów biomasy dla potrzeb energetyki w województwie świętokrzyskim. Celem klastra jest wdrożenie w województwie świętokrzyskim sytemu produkcji energii cieplnej opartego na odnawialnych źródłach energii przez opracowanie systemu logistyki pozyskiwania, produkcji, transportu i przetwarzania biomasy.

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE)
Inicjatywa instytutów naukowych, władz samorządowych i przedsiębiorców prywatnych. Obejmuje swym zasięgiem obszar Polski północnej od Koszalina przez województwo pomorskie po wschodnie krańce województwa warmińsko-mazurskiego. Celem strategicznym jest skoordynowanie realizacji Regionalnych Strategii Energetyki w sektorze ekoenergii poprzez zwiększenie wykorzystania regionalnych i centralnych funduszy UE. Klaster koncentruje się na wdrożeniu kogeneracji rozproszonej, tj. jednoczesnym wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej w małej i średniej skali w oparciu o odnawialne źródła energii, zwłaszcza biomasę, a także energię wodną, słoneczną i wiatrową.

Warmińsko-Mazurski Klaster „Razem cieplej”
Powołany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie w celu zdynamizowania współpracy branżowej w zakresie nowych technologii i innowacyjności. Ma przyczynić się do rozwoju sektora ciepłowniczego dzięki podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw ciepłowniczych, dywersyfikacji ich działalności z coraz częstszym wykorzystaniem odnawialne źródła energii.

Kętrzyński Klaster Energii Odnawialnej
Inicjatywa jest w fazie realizacji z lokalizacją przewidzianą na terenie dawnej cukrowni w Kętrzynie. Głównym celem działań będzie wytwarzanie tzw. czystej energii, w tym produkcja biopaliw i biokomponentów. Przetwarzane będą np. odpady komunalne i rolnicze. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, jeden z sygnatariuszy porozumienia, ma opracowywać nowe technologie, wdrażać je i wspomagać tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego. Uczelnia jest jedną z najaktywniejszych w kraju w dziedzinie badań nad odnawialnymi źródłami energii — tu od 2006 roku działa Centrum Badań Energii Odnawialnej.

Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce Wschodniej
Raport „Planowane inwestycje w energię odnawialną w latach 2009-2011” potwierdza, że prawie 80% firm biorących udział w badaniu zadeklarowało, że w ciągu najbliższych trzech lat zamierza zainwestować w chociażby jeden z sektorów energetyki odnawialnej. Najczęściej wymieniana jest energia wiatrowa i budowa farm wiatrowych, głównie w północnej Polsce, w tym w województwie warmińsko-mazurskim. Na drugim i trzecim miejscu znajduje się energia pochodząca z biomasy i biogazu (budowa ciepłowni i elektrociepłowni oraz biogazowni). Ważne miejsce w projektach inwestycyjnych zajmuje też budowa małych elektrowni wodnych oraz modernizacja już istniejących obiektów. W Polsce do roku 2020 wykorzystanie potencjału ekonomicznego odnawialnych źródeł energii wzrośnie do 60%.

Biorąc pod uwagę z jednej strony prognozy rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z drugiej zaś potencjał ekonomiczny województw Polski Wschodniej – zwłaszcza w zakresie biomasy, biogazu, energii wiatrowej i wodnej, należy oczekiwać, iż jednym z najistotniejszych regionów Polski, w którym odnawialne źródła energii będą się rozwijać jest właśnie Polska Wschodnia. Doskonałe perspektywy inwestycyjne w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce Wschodniej dodatkowo wsparte są systemem zachęt inwestycyjnych.

 

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.