Budowlany

A- A A+

Sektor budowlany Polski Wschodniej to około 16,7% całości branży budowlanej w Polsce. Pomimo że rok 2010 był okresem spowolnienia spowodowanego kryzysem, branża szybko odzyskuje dynamikę, zwłaszcza w segmencie budownictwa drogowego i mostowego związanego z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej.

Największy udział w przychodach sektora mają przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego (28,1%), najmniejszy zaś – z województwa warmińsko-mazurskiego (15,9%). Produkcja budowlana przedsiębiorstw Polski Wschodniej wzrosła w okresie styczeń-wrzesień 2010 roku o około 1,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009. Istotną cechą budownictwa Makroregionu Polski Wschodniej, stwarzającą atrakcyjne warunki do inwestowania właśnie w tym sektorze, są niższe wynagrodzenia niż w całej Polsce. Różnica ta wynosi 15-23%, w zależności od segmentu sektora. O ile średnie wynagrodzenie miesięczne brutto dla całego sektora budowlanego w Polsce w październiku 2010 roku wynosiło 3556,31 zł, to w Polsce Wschodniej – 2931,24 zł i w żadnym z 5 województw tworzących Makroregion Polski Wschodniej nie było one wyższe niż średnia krajowa dla całego sektora.

Sektor budowlany Polski Wschodniej ma około 17-procentowy udział w zatrudnieniu w budownictwie w Polsce ogółem – zatrudnia on 80,8 tys. osób. Najwięcej osób – tak jak i w całej Polsce – pracuje w segmencie budowy budynków (33 tys.).

Fakt ten m.in. wpływa na wyjątkową atrakcyjność Makroregionu dla rozwoju sektora budowlanego i napływ inwestycji zagranicznych do samego budownictwa i innych związanych z budownictwem gałęzi przemysłu, takich jak: przemysł surowców mineralnych, przemysł drzewny, meblarski, wyposażenie wnętrz. Na terenie Polski Wschodniej w sektorze budowlanym działa wiele firm zagranicznych, takich jak np. szwedzka firma Skanska i Munck Gruppen. Należy podkreślić, że dla wielu zagranicznych koncernów budowlanych działających od lat w naszym kraju, obszar Polski Wschodniej jest kolejnym etapem ekspansji ekonomicznej. Wykształciła się także spora grupa dużych firm z kapitałem polskim. Największym przedsiębiorstwem – pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży – jest Grupa kapitałowa Cersanit S.A. z Kielc. Ogółem na terenie Polski Wschodniej w sektorze budowlanym zarejestrowanych jest 77 734 podmiotów (12,3% wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce Wschodniej). Większość zarejestrowanych podmiotów w budownictwie na terenie Polski Wschodniej, tak jak i w całej Polsce, to podmioty należące do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Spółek działających w Polsce Wschodniej w sektorze budowlanym jest 6958 (październik 2010 r.)

Cenną inicjatywą świadczącą o dynamice rozwoju sektora w Polsce Wschodniej jest Świętokrzysko-Podkarpacki klaster Budowlany, który powstał w styczniu 2010 roku, jako wspólna inicjatywa grupy przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego branży budowlanej, współpracujących wzajemnie ze sobą oraz jednostkami samorządowymi i administracją państwową. Celem współpracy jest zbudowanie mechanizmów umożliwiających i ułatwiających uzyskanie dostępu do wiedzy, transfer i wdrażanie najnowszych osiągnięć technologicznych, obniżenie kosztów działalności bieżącej poprzez usprawnienie wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami – członkami klastra budowlanego. Obecnie wśród 19 członków klastra, zarządzanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową, są przedsiębiorstwa budowlane, ale także regionalne izby gospodarcze oraz Politechnika Świętokrzyska.

W Rzeszowie powstaje Centrum Wystawienniczo-Targowe Budownictwa Technopark, o powierzchni przekraczającej 18 tys. m2, posiadające trzy poziomy. Będzie to jedyne tak duże centrum budowlane w całej Polsce. W Centrum producenci i wykonawcy oraz przedstawiciele firm świadczących usługi wszystkich branż związanych z budownictwem, będą mogli zaprezentować swoje produkty, zawierać umowy i transakcje. To właśnie w tym miejscu znaleźć będzie można nowe rynki zbytu, dowiedzieć się wszystkiego o nowych technologiach, wymienić się doświadczeniami. Inwestorzy Technoparku wybrali na tę inwestycję Rzeszów, gdyż w Polsce południowo-wschodniej realizuje się wiele inwestycji budowlanych. Tereny przeznaczone pod inwestycje budowlane: mieszkaniowe i przemysłowe są coraz rozleglejsze, co będzie miało wpływ na wzrost zapotrzebowania na materiały budowlane i wykończeniowe oraz usługi.

Potencjał rozwoju sektora budowlanego w Polsce Wschodniej związany jest z łatwym dostępem do wykwalifikowanych kadr.

W Makroregionie studiuje ponad 331 tys. osób, z czego na kierunkach technicznych prawie 47 tys. studentów. Studia wyższe w zakresie budownictwa prowadzi na terenie Polski Wschodniej 16 uczelni. Dodatkowo Makroregion oferuje także dostęp do kadr technicznych średniego szczebla. W całej Polsce w średnich szkołach zawodowych kształcących m.in. techników uczy się około 908 tys. uczniów, z czego w Polsce Wschodniej prawie 213 tys. uczniów (około 3,5% z nich uczy się w zawodach związanych z budownictwem). Średnie szkoły o specjalizacji budowlanej znajdują się w 17 miastach Polski Wschodniej.

Należy więc przypuszczać że sektor budowlany będzie bardzo dynamicznie rozwijał się w Polsce Wschodniej, głównie ze względu na następujące czynniki:

 - prawie 19% wszystkich aktualnych i planowanych przetargów publicznych na roboty budowlane dotyczy Makroregionu Polski Wschodniej
 - 23% wszystkich inwestycji budowlanych ogłoszonych w 2010 roku dotyczy Makroregionu Polski Wschodniej.
 - największa część nowych inwestycji budowlanych dotyczyć będzie infrastruktury drogowej (56 inwestycji), np. odcinki autostrad A4 obwodnica Rzeszowa, odcinki dróg ekspresowych m.in. S7 i S17
 - w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach finansowanych przez UE dostępne są środki na rozbudowę infrastruktury transportowej (drogowej, kolejowej, lotniczej, wodnej), ochrony środowiska, komunalnej, rewitalizację miast, co stymuluje rozwój lokalnego sektora budowlanego;
 - w porównaniu z pozostałymi regionami Polski, a zwłaszcza z rynkami zagranicznymi, Polska Wschodnia dysponuje relatywnie niskimi kosztami produkcji oraz oferuje dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej.
 - zgodnie z mapą publicznej pomocy regionalnej, inwestorzy inwestujący w nowe przedsięwzięcia w Polsce Wschodniej mogą liczyć na najwyższy możliwy poziom wsparcia, jaki można uzyskać w Unii Europejskiej. Mogą oni otrzymać wsparcie z różnych źródeł równe 50% kosztów kwalifikowanych nowego projektu (w przypadku małych i średnich firm wsparcie może być powiększone odpowiednio do 70% i 60%).

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.