programy wieloletnie

A- A A+

Grant rządowy

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej
Inwestorzy realizujący nowe inwestycje w Polsce mogą liczyć na wsparcie w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020” (dalej jako Program), przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

Forma wsparcia
Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Pomoc publiczna
Pomoc publiczna oferowana w ramach Programu jest zgodna z zasadami udzielania pomocy publicznej w UE, a więc z Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 4 marca 2006 r.) oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.8.2008, str. 3).

Pomoc publiczna udzielana w ramach Systemu jest regionalną pomocą ad hoc, w związku z czym podlega co do zasady, przed jej udzieleniem, obowiązkowej notyfikacji do Komisji Europejskiej. W przypadku gdy pomoc ad hoc jest jedynie uzupełnieniem pomocy udzielonej w ramach programów regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie (np. zwolnienia z podatku dochodowego w specjalnej strefie ekonomicznej) i która nie przekracza 50 % całkowitej kwoty pomocy przyznanej danej inwestycji, nie podlega obowiązkowi notyfikacji.

Beneficjenci
O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:
1. sektor motoryzacyjny,
2. sektor elektroniczny,
3. sektor lotniczy,
4. sektor biotechnologii,
5. sektor nowoczesnych usług,
6. działalność badawczo-rozwojowa.

System przewiduje wsparcie inwestycji z dwóch tytułów:

1. Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)

Sektor

Nowe miejsca pracy

oraz

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji (mln PLN)

Wysokość wsparcia

motoryzacyjny, elektroniczny, lotniczy, biotechnologii

250

40

od 3 200 PLN do 15 600 PLN
(~ EUR 800 – EUR 3 900)

nowoczesne usługi

250

2

B+R

35

3

znacząca inwestycja w innych sektorach

500

1 000

Wysokość wsparcia z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy dla

1) projektów produkcyjnych, zależy m.in. od:
    - liczby nowych miejsc pracy,
    - odsetka miejsc pracy dla pracowników z wyższym wykształceniem,
    - lokalizacji,
    - wysokości nakładów inwestycyjnych,
    - sektora,
    - atrakcyjności produktów na rynkach międzynarodowych.

2) projektów z sektora nowoczesnych usług:
    - liczby nowych miejsc pracy,
    - odsetka miejsc pracy dla pracowników z wyższym wykształceniem,
    - lokalizacji,
    - rodzaju procesów wykonywanych przez firmę.

2. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny)

Sektor

Nowe miejsca pracy

oraz

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji

Wysokość wsparcia

sektory priorytetowe

50

160 mln PLN

2-10,5 % kosztów kwalifikowanych

znacząca inwestycja w innych sektorach

500

1 mld PLN


Wysokość wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji zależy m.in. od:
 - liczby nowych miejsc pracy,
 - wysokości nakładów inwestycyjnych na jedno miejsce pracy,
 - lokalizacji.

W ramach Systemu są wspierane wyłącznie projekty inwestycyjne, których realizacja w Polsce jest uwarunkowana otrzymaniem grantu finansowego z budżetu państwa.

Operatorem Systemu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister Gospodarki. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji Zagranicznych (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w Systemie.

Procedura udzielania wsparcia:

1. Inwestor składa do PAIiIZ informację o planowanym projekcie na standardowym formularzu, podpisanym przez
    upoważnionych do reprezentacji przedstawicieli inwestora.
2. PAIiIZ dokonuje analizy przedstawionych przez inwestora informacji oraz przedkłada Przewodniczącemu Zespołu
    standardową informację o projekcie oraz propozycję oferty wsparcia finansowego wraz z uzasadnieniem.
3. Zespół rekomenduje udzielenie wsparcia i przekazuje rekomendację do Ministra Gospodarki w celu podjęcia
    ostatecznej decyzji o przyznaniu wsparcia.
4. PAIiIZ informuje inwestora o rekomendacji Zespołu. Inwestor podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
5. Po przyjęciu oferty przez inwestora, występuje on do Ministra Gospodarki o wydanie listu intencyjnego o możliwości
    rozpoczęcia inwestycji.
6. Minister Gospodarki wysyła do inwestora list intencyjny o możliwości rozpoczęcia inwestycji
7. Minister Gospodarki, jako organ udzielający pomocy, zawiera z inwestorem umowę o udzielenie wsparcia.

Procedura przyznania wsparcia może ulec wydłużeniu w przypadku aplikowania dodatkowo o inne niż grant rządowy instrumenty wsparcia (zwolnienie podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz / lub granty z funduszy strukturalnych UE).

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.