mapa pomocy regionalnej

A- A A+

Mapa pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013

Dopuszczalną wysokość pomocy dla każdego regionu Polski określa Mapa pomocy regionalnej. Od 1 stycznia 2007 r. w Polsce obowiązuje nowa Mapa pomocy regionalnej na lata 2007 - 2013. Zgodnie z Mapą, podstawowa maksymalna intensywność regionalnej pomocy publicznej,  czyli wyrażony w procentach udział pomocy w kosztach kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi:

1. 50% - na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego;

2. 40% - na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego;

3. 30% - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
 

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą regionalną w SSE, czyli kosztami stanowiącymi podstawę obliczenia maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego mogą być:
 - koszty nowej inwestycji
   lub
 - koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników,

w zależności od tego czy zwolnienie podatkowe ma być pomocą z tytułu nowej inwestycji, czy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Możliwe jest także korzystanie z obu powyższych form pomocy jednocześnie, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy dla danej inwestycji,  przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Koszty nowej inwestycji
- wydatki stanowiące koszty związane z realizacją  inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług
  oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w  trakcie obowiązywania zezwolenia, na: 

1. zakup gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
2. zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika;
3. rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych;
4. zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych,
   licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu albo dzierżawy.

Środki trwałe nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mały i średni powinny być nowe.
Minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji uprawniająca do korzystania z pomocy publicznej w SSE wynosi min. 100 tysięcy EUR.

Koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników
- dwuletnie koszty płacy brutto, powiększone o obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.

Maksymalna wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej dla dużych projektów inwestycyjnych
Jest ograniczona w stosunku do pułapu podstawowego i jest ustalana  zgodnie z następującym wzorem:

I = R x (50 mln EUR + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R - intensywność pomocy, określona zgodnie z Mapą pomocy regionalnej, w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,
B wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 mln EUR - nieprzekraczająca równowartości 100 mln EUR,
C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczająca równowartość 100 mln EUR.

Duży projekt inwestycyjny - to nowa inwestycja, podjęta w okresie trzech lat przez jednego lub kilku przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln EUR i zostały obliczone na podstawie cen i kursów wymiany z dnia udzielenia zezwolenia.

W przypadku projektów inwestycyjnych nieprzekracząjących 50 mln EUR pułap pomocy dla małych przedsiębiorstw może być zwiększony o 20 punktów procentowych, średnie przedsiębiorstwa mogą zaś otrzymać pomoc zwiększoną o 10 punktów procentowych.

Przedsiębiorstwo małe definiuje się jako
przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR.

Przedsiębiorstwa średnie to przedsiębiorstwa, nie będące małymi przedsiębiorstwami, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR, 

Uwaga:
sposób ustalania czy przedsiębiorstwo należy do kategorii MŚP jest o wiele bardziej skomplikowany. Komisja Europejska wydała specjalny poradnik dot. definicji MŚP.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.