Zachęty inwestycyjne

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. SSE to miejsce podlegające specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w jednej z SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej).

W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:
 - zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),
 - działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,
 - darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
 - zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane w SSE stanowią tzw. regionalną pomoc publiczną, która służy przyspieszeniu rozwoju najsłabiej rozwiniętych regionów UE poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami.

Nowa inwestycja
Inwestycja w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegająca na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.
Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa , które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym jest nabywane przez niezależnego inwestora.

Tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami
Przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

Nowo zatrudnieni pracownicy to pracownicy zatrudnieni po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie trzech lat od jej zakończenia. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych na pełnych etatach wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na pełne etaty.

Zezwolenie na działalność w SSE
Administracyjno-prawną podstawą korzystania z pomocy publicznej w SSE jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie, które wydaje Zarząd SSE.

Nie każdy rodzaj działalności może korzystać ze zwolnienia podatkowego w specjalnej strefie ekonomicznej. Prawo do korzystania ze zwolnień podatkowych z tytułu nowej inwestycji w SSE przysługuje przedsiębiorcy, pod warunkiem że przedsiębiorca:

1. nie przeniesie, w jakiejkolwiek formie, własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne -
   przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w
   rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat;
2. będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat, a w przypadku małych i średnich
   przedsiębiorców przez okres nie krótszy niż 3 lata;

W przypadku zaś korzystania z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, pod warunkiem że przedsiębiorca:
3. utrzyma nowo utworzone miejsca pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia ich utworzenia, (3 lat w
   przypadku małych i średnich przedsiębiorców).

Dopuszczalna wysokość pomocy regionalnej jaką może uzyskać przedsiębiorca zależna jest od:
 - lokalizacji inwestycji,
 - wysokości  nakładów inwestycyjnych lub
 - kosztów zatrudnienia nowych pracowników,
 - a także  wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne zostały pomyślane tak, aby stać się kołem zamachowym lokalnych gospodarek. W obcym kształcie funkcjonować będą do 2020 roku, oferując przedsiębiorcom liczne zachęty podatkowe, inwestycyjne i infrastrukturalne, uzależnione od typu ich działalności. Nakłady poniesione ... zobacz więcej

parki technologiczne i przemysłowe

W Polsce funkcjonuje lub znajduje się na zaawansowanym etapie tworzenia ponad 58 parków naukowych oraz technologicznych. W Polsce Wschodniej leży 10 z nich. zobacz więcej

wsparcie z funduszy europeiskich

Inwestorzy obecni na polskim rynku, bądź dopiero na niego wchodzący, mogą liczyć nie tylko na znakomite warunki do inwestowania, ale również bezpośrednią pomoc. Oprócz zachęt podatkowych uchwalanych przez rady gmin i różnych form pomocy na przykład w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, firmy mog... zobacz więcej

mapa pomocy regionalnej

Mapa pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013 zobacz więcej

zwolnienie z podatku od nieruchomości

Zachęty inwestycyjne w gminach - zwolnienie z podatku od nieruchomości zobacz więcej

programy wieloletnie

Grant rządowy zobacz więcej

pozostałe

Dodatkowe informacje o zachętach inwestycyjnych można znaleźć na stronie: zobacz więcej

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P... zobacz więcej

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe... zobacz więcej

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p... zobacz więcej

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.