Kadry

A- A A+

Polska Wschodnia ma opinię regionu, w którym można zatrudnić dobrze wykształconych i wykwalifikowanych pracowników za dość niską cenę. Wysokie kwalifikacje mają absolwenci trzech głównych ośrodków akademickich w Lublinie, Białymstoku i Rzeszowie.

Jednocześnie poziom wynagrodzenia brutto jest niższy o kilkanaście procent od średniej krajowej. Korzystna dla pracodawcy relacja między kosztami, a jakością pracy ma znaczenie w lokalizacji w Polsce Wschodniej tradycyjnych pracochłonnych sektorów przemysłu, jak na przykład przemysł meblarski czy drzewny, ale także turystyka i usługi. Zagrożeniem w tej dziedzinie jest duża emigracja specjalistów z regionu, którzy w poszukiwaniu lepszych warunków życia wyjeżdżają do innych miast lub za granice. Podobny problem dotyczy absolwentów, którzy po zakończeniu nauki szukają zatrudnienia gdzie indziej. Cała Polska Wschodnia, poza niektórymi regionami woj. podkarpackiego ma ujemny bilans demograficzny i starzejące się społeczeństwo. Problemem jest też ukryte bezrobocie na wsi.

Obecnie w Polsce Wschodniej najwięcej, bo ponad połowa ludzi pracuje w przemyśle. Około 20% zatrudnionych jest w handlu i naprawach samochodów, około 9% w budownictwie, zaś w transporcie i logistyce pracuje około 4% mieszkańców regionu. Największym pracodawcą w regionie jest nadal przemysł spożywczy, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie duże znaczenie lokalne ma przemysł drzewny i meblarski. Najwięcej osób pracuje w mniejszych przedsiębiorstwach, gdzie automatyzacja nie jest daleko posunięta, natomiast duże zmodernizowane zakłady mają większy udział w produkcji niż w zatrudnieniu. W przyszłości szczególnie sektor specjalizowanych usług doradczych ma szansę wpłynąć na strukturę zatrudnienia. Na przykład rozwijająca się dziedzina Business Process Outsourcing wymagać będzie zatrudnienia dobrze wykształconych ale niedrogich pracowników. Powinno też wzrosnąć zatrudnienie w turystyce i transporcie.

Województwo podlaskie
Dużym problemem lokalnego rynku pracy jest nierównomierna i słaba gęstość zaludnienia, niedostatki w wykształceniu i ujemne saldo demograficzne spowodowane emigracją i migracją oraz niskim poziomem narodzin. Od kilku lat wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, zaś na rynek pracy wchodzą coraz mniej liczne roczniki młodzieży. Pod względem PKB przypadającego na mieszkańca województwo jest na 15 miejscu w Polsce. Stopa bezrobocia wynosi około 13,2%, ale należy do niej dodać wysokie bezrobocie ukryte na wsi. Ilość osób aktywnych zawodowo regularnie spada. Pomimo, że największym pracodawcą jest sektor rolniczy, sukcesywnie zmniejsza się w nim zatrudnienie. Rośnie natomiast ilość pracowników w budownictwie, turystyce, usługach i doradztwie. Przeciętna płaca brutto w województwie wynosi około 3020 zł i ma powolną tendencję wzrostową.

Województwo lubelskie
Potencjalni pracownicy na rynku lubelskim są dobrze wykształceni i mają doświadczenie w pracy w trudnych warunkach prawnych i ekonomicznych. Problemem jest jednak drenaż fachowych kadr, które na stałe opuszczają region, zachęcone wyższymi zarobkami i lepszymi warunkami życia np. w Warszawie lub za granicą. Tendencji tej nie są w stanie powstrzymać przedsiębiorstwa planujące powstanie nowych miejsc pracy w Lublinie. Ujemne saldo demograficzne to również problem woj. lubelskiego. Według prognoz GUS do 2030 roku liczba mieszkańców zmniejszy się o 170 tysięcy. Proporcjonalnie wzrośnie też liczba osób starszych. Z danych Urzędu Pracy wynika, że liczba bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (stopa bezrobocia I) jest stabilna i waha się w okolicach 13%. Najwięcej osób bezrobotnych rejestruje się w małych miastach. Wojewódzki wskaźnik natężenia bezrobocia był wyższy o 0,7 pkt procentowego od wskaźnika krajowego, który w 2010 r. wyniósł 12,7%. . Zdecydowanie więcej bezrobotnych jest natomiast w zamojskim i bialskopodlaskim. Przeciętna płaca w województwie lubelskim to 90,2% średniej krajowej brutto czyli około 3100 zł.

Województwo podkarpackie
Województwo wyróżnia się dużą dysproporcją między relatywnie dobrze wykształconą i wykwalifikowaną ludnością głównych miast zatrudniona w przemyśle i ośrodkach badawczych, a tradycyjnymi terenami wiejskimi z wysokim ukrytym bezrobociem ludzi niewykształconych. Dużą zaletą podkarpackiego jest pozytywny bilans demograficzny, spowodowany silnymi związkami rodzinnymi, które skutkują przywiązaniem do miejsca oraz powrotami z migracji i emigracji. W regionie dynamicznie rozwijają się małe firmy. Szczególnie Rzeszów oferuje przedsiębiorcom dobrze wykwalifikowaną kadrę fachowców i popyt na takich ludzi będzie rósł. Choć występuje także zjawisko niedostosowania edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Stopa bezrobocia w województwie wynosi 15,8% i wynika z nierównomiernego zatrudnienia w powiatach przygranicznych, gdzie przekracza ona 22%. Średnia płaca to 2877 zł czyli o kilkanaście procent mniej niż średnia płaca krajowa brutto (83,8%).

Województwo świętokrzyskie
Podobnie jak pozostałe województwa również świętokrzyskie ma ujemny bilans demograficzny i przeważa w nim ludność wiejska. Większość zatrudnionych związana jest z rolnictwem i przemysłem spożywczym, na drugim miejscu są usługi, a potem przemysł metalowy i budownictwo. Te sektory charakteryzują się dużym rozdrobnieniem przedsiębiorstw. Wśród zatrudnionych przeważa wykształcenie zasadnicze zawodowe. Obecnie średni poziom bezrobocia wynosi 14,7% i jest nierównomiernie rozłożony na terenie województwa . Średnia płaca brutto jest niższa od krajowej i wynosi około 2972 zł.

Województwo warmińsko-mazurskie
Największym problemem województwa jest bardzo wysoka stopa bezrobocia, która wynosi 20%, niska mobilność i aktywność ekonomiczna ludności. Do tego należy dodać negatywny bilans migracyjny i emigracyjny, którego nie rekompensuje pozytywny bilans demograficzny oraz ogólnie niski poziom wykształcenia mieszkańców. W regionie nie ma też tradycji współpracy podmiotów gospodarczych, choć prawie wszystkie firmy należą do sektora prywatnego. Miejsca pracy oferuje głównie rolnictwo, przemysł spożywczy i drzewny. Na strukturę zatrudnienia ma niewielki wpływ obecność kilku zagranicznych inwestorów i specjalnej strefy ekonomicznej. Średnia płaca brutto to około 2880 zł.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.