Polska Wschodnia - kuźnia kadr dla inwestorów

15 listopada 2010
A- A A+

Systematycznie rosnące inwestycje w kapitał ludzki w połączeniu ze stosunkowo niskimi kosztami siły roboczej to jedne z głównych atutów inwestycyjnych Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się ulokować swój kapitał w tym regionie, wysoko oceniają kadry, a także aktywnie je wspierający samorząd terytorialny.

Dzięki wsparciu finansowemu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przeznaczonemu na rozbudowę infrastruktury naukowo-badawczej, ośrodki akademickie mają szansę na rywalizację z najlepszymi szkołami wyższymi z kraju i zagranicy. Makroregion dysponuje 81 uczelniami wyższymi, które coraz chętniej wykorzystują fundusze unijne. Z roku na rok uzyskują one wyższe lokaty w ogólnopolskich rankingach. Większość uczelni Makroregionu to jednostki, które powstały stosunkowo niedawno, w związku z tym nadal znajdują się na etapie budowania własnej pozycji. Wzrastającą popularnością wśród kandydatów cieszą się zwłaszcza szkoły wyższe o profilu technicznym, czy matematyczno-przyrodniczym, kształcące wysokiej klasy specjalistów. Oferta edukacyjna prezentowana przez uczelnie Polski Wschodniej jest nieustannie modyfikowana ze względu na konieczność realizacji przez ośrodki akademickie nowych ról gospodarczych. Pojawia się możliwość kształcenia w konkretnych specjalizacjach sektorowych.

Wszystkie uczelnie Polski Wschodniej wchodzą na drogę innowacyjności i rozwoju. W województwie podkarpackim modernizacja ośrodków akademickich przebiega wyjątkowo sprawnie. Szczególnie ważną inwestycją dla rozwoju kadr tego regionu jest budowa kompleksu naukowo-dydaktycznego Zalesie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Częścią nowego kampusu będą specjalistyczne laboratoria, umożliwiające prowadzenie badań związanych z wdrażaniem nowych technologii. Rozbudowana zostanie również infrastruktura naukowo-badawcza Wydziału Biologiczno-Rolniczego. Zapewni to edukację kadr na najwyższym poziomie na nowych kierunkach: ochronie środowiska, rolnictwie, architekturze krajobrazu, czy technologii żywienia. Wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży informatycznej kształci z kolei Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Na uczelni studiuje ok. 1000 obcokrajowców. Ten niepubliczny ośrodek akademicki planuje budowę nowego Centrum Edukacji Międzynarodowej, które przyczyni się do podniesienia jakości procesu kształcenia oraz umożliwi pozyskanie zagranicznej kadry naukowej i studentów. Korzyści z dostępu do najnowszych technologii będą czerpać również przedsiębiorcy. Ponadto uczelnia, jako jedyna w Polsce i czwarta na świecie, daje możliwość specjalizacji w zarządzaniu komunikacją i infrastrukturą lotniczą. Realizuje ona również program o nazwie „Jedno czesne – dwa dyplomy”. W jego ramach studenci mogą otrzymać dyplom ukończenia uczelni zagranicznej oraz WSIiZ.

Kuźnię kadr dla przyszłych inwestorów stanowi również województwo lubelskie, w którym zlokalizowane jest blisko 30 uczelni państwowych i prywatnych. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych wkrótce zostanie utworzone Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prowadzące projekty badawcze z takich dziedzin jak: medycyna, farmacja, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, optyka rentgenowska, czy budownictwo. Zaowocuje to powstaniem wielu nowoczesnych technologicznie rozwiązań, które posłużą firmom i instytucjom działającym na obszarze Makroregionu. Rozbudowane zostanie Collegium Pharmaceuticum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzięki nowym obiektom uczelnia zyska możliwość kształcenia wysoko wykwalifikowanych farmaceutów. Planowana jest także przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii NanoBioMedycznych UM. Sfinansowana zostanie również budowa najbardziej nowoczesnych w Polsce Wschodniej pracowni budownictwa na Politechnice Lubelskiej. W tyle nie pozostaje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, który inwestuje w unowocześnienie infrastruktury Instytutu Nauk o Ziemi i Instytutu Informatyki.

Bezpośredni wpływ na poziom kształcenia wysoko wyspecjalizowanych kadr w województwie świętokrzyskim będą miały projekty „LABIN” i „MODIN II”, realizowane obecnie przez Politechnikę Świętokrzyską. Mają one na celu modernizację laboratoriów uczelni. Zakupiony sprzęt umożliwi kształcenie kadr w takich dziedzinach jak: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, transport, czy elektronika i telekomunikacja. Nowością jest możliwość studiowania inżynierii bezpieczeństwa, której absolwenci będą specjalistami w zakresie nowoczesnych systemów transportowych i środków produkcji, a także organizowania i prowadzenia działań ratowniczych.

Najsilniejszym ośrodkiem akademickim na Podlasiu jest obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który dostarczy wysoko wykwalifikowanych farmaceutów, analityków medycznych i kosmetologów. Aspiruje on do uzyskania akredytacji w zakresie Dobrych Praktyk Laboratoryjnych. Warto wspomnieć również o największej w województwie uczelni wyższej o profilu technicznym — Politechnice Białostockiej. Dużą popularnością cieszą się tam budownictwo i gospodarka przestrzenna, a także nowe kierunki takie jak: logistyka, czy inżynieria biomedyczna. W najbliższym czasie Uniwersytet w Białymstoku rozpocznie budowę nowoczesnego Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym.

Warmia i Mazury to jedyny region w Polsce, w którym znajduje się uczelnia kształcąca kadry oficerskie Policji. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w zakresie bezpieczeństwa kraju i walki z przestępczością współpracuje z ośrodkami akademickimi z kraju i zagranicy. Dzięki funduszom unijnym powstaje Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze. Będzie ono skupiać specjalistyczne pracownie i laboratoria policyjne. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ceniony jest za poziom kształcenia kadr w takich dziedzinach jak: medycyna weterynaryjna, nauka o żywności, kształtowanie środowiska i rolnictwa, czy bioinżynieria zwierząt. Uczelnia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej.

Obecnie w Makroregionie realizowanych jest ponad 200 projektów, których łączna wartość szacowana jest na ponad 3 mld zł. Świadczą one o ogromnym potencjale rozwojowym i stanowią unikalną szansę nie tylko na przyciągnięcie specjalistów o wysokich kwalifikacjach, ale przede wszystkim na utrzymanie najbardziej wykształconych i aktywnych mieszkańców na jego terenie. Towarzyszy temu intensyfikacja kontaktów ośrodków akademickich Polski Wschodniej ze sferami biznesu. Owocem tej współpracy są kolejne parki technologiczne, umożliwiające przepływ wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami, a innymi jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami. Jako przykłady można wymienić tutaj Park Naukowo-Technologiczny w Puławach, Kielecki Park Technologiczny, czy Inkubator Nowych Technologii IN-Tech w Mielcu. Pełnią one rolę ośrodków gospodarczych, zapewniających nie tylko atrakcyjne warunki do powstawania i rozwoju innowacyjnych firm w Polsce Wschodniej, ale także wspierających relacje na linii nauka-gospodarka. Dzięki istnieniu parków nowo powstałe podmioty gospodarcze otrzymują dostęp do wspólnych urządzeń serwisowych, laboratoriów, obsługi administracyjnej i doradczo-konsultingowej.

Dostęp do wykształconych kadr o wysokich kwalifikacjach w połączeniu z niskimi kosztami ich utrzymania stanowi dla inwestorów atrakcyjną kombinację, szczególnie pożądaną przy podejmowaniu inwestycji w sektorach pracochłonnych, w których płace pracowników stanowią główną część kosztów. Sytuację tę należy wykorzystać jako czynnik podnoszący atrakcyjność inwestycyjną Makroregionu Polska Wschodnia.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.